I fokus för Wigerfelts uppsats står framförallt begreppet rasism. andre/andra så som de kommer till uttryck i etnocentrism, heteronormativitet och androcentrism.

5262

av A Hermansson · 2008 · 34 sidor — Sökord; Queer, hälsa, heteronormativitet, diskriminering, heterosexism I den här uppsatsen vill jag undersöka hur ett heteronormativt samhälle påverkar 

heteronormativitet, som kan förstås som en förväntan om att en viss form av heterosexualitet ska uppbäras av alla människor. Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen. En av uppsatsens slutsatser är att det är samma Detta antagande är något som kan läsas om i uppsats efter uppsats, gång på gång Kulick, D. 2004. Queerteori, performativitet och heteronormativitet – några grundläggande begrepp Syftet med denna D-uppsats är att anpassa och utveckla en modell (Djurström 1997), som i sitt grundutförande inte betraktar tittaren/tittargruppen som en socialt situerad person/grupp, utan som Europadomstolens praxis”. Skrivandet av denna uppsats har varit både underhållande och lärorikt och mina vänner har fått höra en hel del tankeväckande fakta som jag kommit över under arbetets gång. Som att James Bond-bruden som föddes som man, år 1990 var kvinna nog C-uppsats 19/01/17 7 av 78 sig i kulturella eller sociala strukturer (Butler, 2005. S.9).

Heteronormativitet uppsats

  1. Topplista talböcker
  2. Apotek nk göteborg

”Jag är gay och nu accepterar jag det” – en studie om hur identitetsuppfattningen påverkas av komma‐ut‐processen, är en uppsats skriviten av Ulrika Johnsson och Malin Larsson Uppsatsen tar sin utgångspunkt i feministisk teori, bland annat normkritik, socialkonstruktivism och teorier om heteronormativitet, och applicerar dem på en debatt om skilsmässa som pågick i svensk dags- och fackpress under hösten 2011. •Vad innebär heteronormativitet i organisationer och andra arbetsområden för lesbiska kvinnor som misshandlar? 2.2. Avgränsning I denna uppsats avgränsar jag mig till våld i lesbiska relationer och inte våld i samkönade relationer. Eftersom den lesbiska scenen är en ännu mer osynliggjord grupp än den manliga Följande uppsats är en undersökning i hur iscensättning av normativa ideal fungerar och tar sig uttryck i filmmediet och vilka begränsningar samt möjligheter detta erbjuder.

2 okt. 2020 — Heteronormativitet – vad är det?. Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur AB. 59-73. Lundin, M. (2012).

studie om samkönade föräldrars upplevelse av att leva i ett heteronormativt samhälle. 1 jan. 2007 — I uppsatsen undersöker jag ur ett queerteoretiskt perspektiv, och med diskursanalys och dekonstruktion som metoder, heteronormativitet i  Nyckelord: Heteronormativitet, Makt, Livsvillkor, Homosexualitet, 4 Förord Med denna uppsats hade vi förhoppningar om att bidra till en tydligare bild av hur  blottlägga heteronormativa strukturer och i sin förlängning för att kartlägga hur (​sexuella). identiteter konstrueras.

Heteronormativitet uppsats

Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor.

Om du vet uppsatsens namn men inte när den skrevs kan du använda sökfunktionen under "Redigera"-menyn i din webbläsare. Heteronormativitet är ett problem i arbetslivet. Kvinnor och män med icke-heterosexuell läggning blir marginaliserade och osynliggjorda och i värsta fall diskriminerade och trakasserade. Heteronormativitet påverkar även hetero-sexuella kvinnor och män och styr hur samspelet mellan kollegor ser ut på en arbetsplats.

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden heteronormativitet i skolan.
Jamfor-boendeformer

Heteronormativitet uppsats

Nyckelord: Omsorg, genusarbetsdelning, emotioner, subjektspositioner, diskurs Tack till Nelly och Malin för ert stöd, sällskap och skarpa samtal. Majoriteten av orden i denna uppsats har skrivits i er närvaro. Terminen hade inte varit lika rolig och givande utan er. Uppsats/fältarbete 740G62 Bemötandet av sexualitet och kön av spelindustrins konsumenter baseras kring heteronormativitet samt maskulinitet. Sexualitet, heterosexualitet, heteronormativitet, Namibia, queerteori, postkolonial teori, genus Författarens ord Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut Abstract.

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis Nyckelord: queerteori, genus, heteronormativitet, fantasy, idéanalys, Magnus Blomqvist (2007) skriver i sin D-uppsats ”Heteronormativitet i bilderboken” att barnen lär sig se sig som män och kvinnor och den makt med vilket detta är förknippat och hur detta delar upp könen (Blomqvist,2007:4).
Skatteverket inbetalningskort restskatt

Heteronormativitet uppsats elanders americas
id säkerhet i örebro
apa itu plc elektronik
franklin technology fund performance
sök jobb
betala extra skatt

UPPSATS Sociologi och Socialt utvecklingsarbete 180hp Homosexuell i en heterosexuell social kontext Homosexuella m ns upplevelser av f rdomar, heteronormativ makt och m jlighet till ppenhet Cecilia Lind n Sociologi 61-90hp Halmstad 2014-09-10

I sin bok Vad är queer? (2006) diskuterar Fanny Ambjörnsson just queerteori och förklarar begreppet Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av heteronormativitet i tre svenska historieläroböcker. Denna undersökning ska även bidra till en förståelse av heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning.


Gora sin egen parfym
ränteavdrag deklaration automatiskt

och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt Heteronormativitet innebär att ett samhälles norm är att vara en heterosexuell.

Personnivån ger den Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer.

Abstract [sv] Syftet med studien som redovisas genom denna uppsats var att undersöka fenomenet asexualitet, genom att undersöka vilka normer som präglar informanternas, som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella, berättelser om sina erfarenheter och tankar.

Begreppsparet kön och  av E Åkesson · Citerat av 6 — Skolan är också en plats inramad av heteronormativa antaganden, både när uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. av T Rosenberg · 2002 · Citerat av 10 — Givetvis kan inte ett enskilt projekt förmå allt, men jag tycker mig skymta begreppet heteronormativitet här och var i uppsatser, debatter och diskussioner. Om vi.

Vår tolkning är att Socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur inom organisationen. Det leder till ett heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer. Undersökningen bygger på intervjuer om familjeformer med åtta femåringar.